Stadgar

(antagna den 15 januari 2015)

§1 Namn och säte
Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter är en ideell förening som har sitt säte i Stockholm.

§2 Målsättning
Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter (nedan kallad Östgruppen) är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation som har som mål att främja stabil fred och en demokratisk utveckling, där mänskliga rättigheter respekteras, i Östeuropa och Centralasien. Östgruppen vill stödja processer och människor som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter. Målsättningen är också att sprida kunskap och väcka opinion i dessa frågor i Sverige.

§3 Medlemskap
Medlemskap kan erhållas av den som sympatiserar med föreningens idéer och målsättning och betalar den fastställda medlemsavgiften. Medlemsavgiften för nästkommande år beslutas av årsmötet.

Medlem kan utträda ur föreningen genom att underlåta att betala medlemsavgiften för det kommande kalenderår samt dessemellan genom att skriftligen meddela styrelsen om sin önskan att utträda. Alla medlemmar i föreningen har rätt att närvara vid årsmöte/ föreningsmöte och har där rätt att yttra sig. Närvarande medlem som har betalat årsavgiften för föregående verksamhetsår har rätt att delta i omröstningar vid årsmöte/föreningsmöte (se vidare § 7).

Årsmöte kan besluta om uteslutande av medlem som motverkar föreningens målsättning. Frågan om uteslutning kan väckas av styrelse eller enskild medlem. Frågan måste annonseras i samband med kallelsen till årsmöte. Medlemmen i fråga skall beredas tillfälle att yttra sig och äger rätt att få frågan om uteslutning prövad genom omröstning. Om årsmötet beslutar om uteslutning börjar beslutet gälla omgående.

Medlemmar erhåller regelbundet information om föreningens verksamhet.

§4 Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte hålls senast sista april varje år. Kallelse till årsmöte måste vara medlemmarna tillhanda senast en månad i förväg. Dagordning för mötet skall vara medlemmarna tillhanda sju dagar före mötet.

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller minst en tredjedel av medlemmarna så önskar. Styrelsen skall kalla till det extra årsmötet minst en månad i förväg och handlingarna till medlemmarna skall vara dessa tillhanda sju dagar i förväg. Vid extra årsmöte får endast de ärenden behandlas för vilket mötet utlysts.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan årsmötet. Årsmöteshandlingar, motioner och förslag från styrelsen skall skickas till medlemmarna senast en vecka innan årsmötet.

§5 Ärenden vid årsmöte
1. Fråga om årsmötet är behörigen sammankallat
2. Godkännande av dagordning
3. Val av årsmötesordförande
4. Val av årsmötessekreterare
5. Val av protokolljusterare
6. Verksamhetsberättelse
7. Ekonomisk berättelse
8. Revisionsberättelse
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Behandling av styrelsens förslag och motioner
11. Fastställande av medlemsavgift
12. Val av:

 • Ordförande på ett år
 • Kassör på ett år
 • Övriga styrelseledamöter, minst 3 st och högst 7 st.
 • Valberedning
 • Revisor

13. Övriga val
14. Övriga frågor

§6 Föreningsmöte
Minst två gånger om året ska samtliga betalande medlemmar kallas till möte. Möte utlyses efter styrelsens initiativ eller på begäran av minst hälften av medlemmarna.Kallelse till föreningsmöte måste vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar i förväg. Dagordning ska vara medlemmarna tillhanda tre dagar innan mötet.

§7 Omröstning
Vid årsmöte har varje närvarande medlem, som har betalat årsavgiften för föregående verksamhetsår, en röst. Röstlängd skall upprättas innan mötets början. Beslut fattas genom öppen eller sluten omröstning.
Sluten omröstning skall ske:

 • vid personval med mer än en kandidat,
 • vid ansvarsfrihetsfrågor då votering begärts,
 • vid uteslutande av medlem,
 • när så begärs.

Alla beslut med undantag för de som finns upptagna under § 7 tredje stycket fattas med enkel majoritet. Personval avgörs genom lottning i händelse av lika röstetal. Vid lika röstetal i andra frågor gäller den mening som ordföranden biträder.

För beslut om stadgeändring (§ 12), uteslutande av medlem (§ 3 fjärde stycket), eller upplösning av föreningen (§ 13) krävs minst två tredjedelar av antalet angivna röster.

§8 Styrelsen
Styrelsen är högsta beslutande organ mellan årsmötena.

Styrelsen består av minst fem och högst sju ledamöter, inklusive ordförande och kassör, samt dessutom högst två suppleanter. Samtliga ledamöter väljs av årsmötet. Mandattiden för samtliga är ett år.

Årsmötet kan besluta om suppleanter. Suppleanter äger generell rätt att deltaga i och yttra sig vid styrelsemöten men har rösträtt endast som ersättare för ordinarie ledamot. Suppleanterna inträder i den ordning de valts.

Styrelsen åligger att:

 • kalla till årsmöte/föreningsmöte;
 • förbereda frågor för föreningsmöten och årsmöten;
 • ansvara för föreningens administration och löpande verksamhet;
 • att sammanställa verksamhetsberättelse och ekonomisk rapportering.

Kallelse till styrelsemöte skall vara ledamöter tillhanda minst sex dagar innan möte. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva styrelsen är närvarande. Styrelsebeslut är giltiga när minst hälften, dock som lägst tre, av närvarande ledamöter biträtt beslutet. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. Vid lika röstetal och delat ordförandeskap där ordförandena har olika uppfattning tas beslut med hjälp av lottning.

§9 Firmateckning
Föreningens firmatecknare utses av styrelsen.

§10 Revision
Föreningens räkenskaper skall föras kalenderårsvis och tillhandahållas revisorn senast den första februari. Revisionen skall vara verkställd före årsmötet.

§11 Valberedning
Väljs av årsmötet. Två ledamöter till valberedningen väljs på ett år. Dess uppgift är att förbereda val vid årsmötet.

§12 Ändring av stadgar
Ändringar av stadgar kan göras på två av varandra följande möten varav ett bör vara ett årsmöte.

§13 Regler för upplösning av föreningen med angivande om hur kvarvarande tillgångar skall disponeras
Föreningen kan upplösas genom två på varandra följande möten varav ett bör vara ett årsmöte. Styrelsen beslutar om hur innevarande tillgångar skall disponeras.